Uraz kręgos łupa mo że dotyczy ć ró żnych odcinków oraz ró żnych struktury anatomicznych takich jak: ko ści, dyski, wi ęzad ła czy te ż stawy mi ędzykręgowe. Niefizjologiczne si ły dzia łaj ące na kręgos łup mog ą powodowa ć niestabilno ś ć w zakresie struktur kostnych, dyskowo-wi ęzad łowych z podwichni ęciami […]

Uraz kręgos łupa mo że dotyczy ć ró żnych odcinków oraz ró żnych struktury anatomicznych
takich jak: ko ści, dyski, wi ęzad ła czy te ż stawy mi ędzykręgowe. Niefizjologiczne si ły
dzia łaj ące na kręgos łup mog ą powodowa ć niestabilno ś ć w zakresie struktur kostnych,
dyskowo-wi ęzad łowych z podwichni ęciami kręgów i/lub z ich przemieszczeniem- patologie
te mog ą występowa ć pojedynczo lub jednocze śnie.
W ostatnich latach dokona ł si ę bardzo du ży postęp w leczeniu chirurgicznym urazów
kręgos łupa. Wynika to z coraz wi ększego zrozumienia podstaw biomechaniki i jest efektem
intensywnych bada ń laboratoryjnych i rosn ącego do świadczenia klinicznego w po łączeniu z
ogromnym postępem technologicznym i stosowaniem wyrafinowanych technik i
materia łów.
Obecnie w leczeniu chirurgicznym w zale żno ści od wskaza ń wykorzystujemy dostępy do
kręgos łupa przednie, tylne lub w po łączeniu (360 stopni).
Celem leczenie jest obarczenie uci śni ętych struktur nerwowych (usuni ęcie ucisku),
ustabilizowanie kręgos łupa z odtworzeniem lub zachowaniem jego fizjologicznych
krzywizn. Jednocze śnie z zapewnieniem optymalnych warunków do gojenia si ę wszystkich
struktur kręgos łupa.
Stosowane powinny by ć techniki, które minimalizuj ą uraz oko łooperacyjny- z
oszcz ędzaniem mi ęśni, stawów i ko ści nienaruszonych urazem, stosowane s ą mo żliwie
najkrótsze konstrukcje.
W przypadku z łama ń osteoporotycznych si ły urazu mo że by ć niewielka, z łamanie jednego
lub kilku kręgów poza bólem i objawami neurologicznymi mo że prowadzi ć do stopniowo
postępuj ącej deformacji kręgos łupa ze zmniejszeniem pojemno ści klatki piersiowej i
pogorszeniem wydolności oddechowej i krążeniowej.
W przypadku tego rodzaju z łama ń warto wkroczy ć wcze śnie z leczeniem operacyjnym
zwykle jest ono wówczas małoinwazyjne, bezpieczne i daje bardzo dobre efekty.
Szczególnie efektywne s ą techniki kyfoplastyki z odtworzeniem kszta łtu z łamanego trzonu,
jednak popraw ę kliniczn ą mo że przynie ś ć ju ż najprostszy zabieg wertebroplastyki.
W ci ęższych przypadkach z deformacj ą i uciskiem struktur nerwowych stosuje si ę bardziej
inwazyjne metody leczenia operacyjnego, stabilizacje cz ęsto ze wspomaganiem uchwytu
śrub cementem kostnym, konieczne w tych przypadkach bywaj ą korekcje wynikaj ących ze
z łama ń deformacji.
Sam fakt rozpoznania osteoporozy nie jest przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego
kręgos łupa, wi ąże si ę jednak z wi ększym ryzykiem powikła ń i wymaga odpowiedniego
przygotowania zespo łu operuj ącego.

Badanie RTG z operacji wybuchowego z łamania kręgu L3. Zastosowano dostęp prze usuwaj ąc zniszczony trzon kręgu i wprowadzaj ąc tytanow ą protez ę z dodatkow ą stab p łytą. W drugim etapie z dostępu tylnego przezskórna stabilizacja transpedikularna

Badanie RTG po leczeniu operacyjnym z łamania kompresyjnego trzonu Th12 w przebiegu osteoporozy. Zastosowano stabilizacj ę transpedikularn ą z augmentacj ą cementem.

Obraz RTG po leczeniu operacyjnym wielopoziomowych z łama ń w odcinku piersiowym kr ęgos łupa w wyniku upadku z du żej wysoko ści. Stabilizacja transpedikularna z dost ępu tylnego i w drugim etapie cze ściowe usuni ęcie zniszczonego trzonu z dost ępu przedniego- stabilizacja fragment w łasnej ko ści pobranej z żebra

Obraz RTG po leczeniu operacyjnym wielopoziomowych z łama ń w odcinku piersiowym kr ęgos łupa w wyniku upadku z du żej wysoko ści. Stabilizacja transpedikularna z dost ępu tylnego i w drugim etapie cze ściowe usuni ęcie zniszczonego trzonu z dost ępu przedniego- stabilizacja fragment w łasnej ko ści pobranej z żebra

Obraz RTG po lewej widoczne z łamanie kompresyjne kr ęgu w przebiegu osteoporozy, po prawej obraz po zabiegu wertebroplastyki.

Obraz RTG po lewej widoczne z łamanie kompresyjne kr ęgu w przebiegu osteoporozy, po prawej obraz po zabiegu wertebroplastyki.

Obraz RTG z przebiegu zabiegu kyfoplastyki- przezskórnego odtworzenia kszta łtu z łamanego kompresyjnie trzonu

Obraz RTG z przebiegu zabiegu kyfoplastyki- przezskórnego odtworzenia kszta łtu z łamanego kompresyjnie trzonu

Obraz RTG z przebiegu zabiegu kyfoplastyki- przezskórnego odtworzenia kszta łtu z łamanego kompresyjnie trzonu

Obraz RTG z przebiegu zabiegu kyfoplastyki- przezskórnego odtworzenia kszta łtu z łamanego kompresyjnie trzonu

Obraz RTG pooperacyjny prezentowanej powy żej pacjentki - widoczna korekcja patologicznej krzywizny kr ęgos łupa z koniecznym przed łu żeniem stabilizacji.

Obraz RTG pooperacyjny prezentowanej powy żej pacjentki - widoczna korekcja patologicznej krzywizny kr ęgos łupa z koniecznym przed łu żeniem stabilizacji.

Mariusz Głowacki - ZnanyLekarz.pl