Nowotwór kręgosłupa to nieprawidłowy rozrost tkanek tworzących kręgosłup. Mogą być pierwotne i przerzutowe. -Pierwotne powstają w kręgu lub w tkance łącznej kanału kręgowego – Przerzutowe przenoszą się do kręgosłupa z nowotworów w innych okolicach ciała. Guzy kręgosłupa mogą uszkodzić rdzeń kręgowy przez ucisk lub infiltrację, ale nie rosną w samym rdzeniu kręgowym. W przeciwieństwie do […]

Nowotwór kręgosłupa to nieprawidłowy rozrost tkanek tworzących kręgosłup. Mogą być pierwotne i
przerzutowe.
-Pierwotne powstają w kręgu lub w tkance łącznej kanału kręgowego
– Przerzutowe przenoszą się do kręgosłupa z nowotworów w innych okolicach ciała.
Guzy kręgosłupa mogą uszkodzić rdzeń kręgowy przez ucisk lub infiltrację, ale nie rosną w samym
rdzeniu kręgowym. W przeciwieństwie do guzów łagodnych, guz złośliwe naciekają okoliczne
tkanki oraz sąsiednie kręgi doprowadzając do ich zniszczenia i osłabienia struktury kręgosłupa- co
może powodować złamania jednego lub większej liczby kręgów, deformację kręgosłupa z silnymi
bólami i z deficytami neurologicznymi o różnym nasileniu- niedowładów, zaburzeń czucia i
dysfunkcji zwieraczy. Objawy zależą również od lokalizacji guza.
Około 85% nowotworów kręgosłupa ma charakter przerzutowy.
Diagnostyka
W diagnostyce konieczne jest wykonanie badania MR z kontrastem oraz badania TK kręgosłupa,
przed podjęciem leczenia wskazane jest również wykonanie biopsji.
Leczenie
Wybór metody zależy przede wszystkim od rodzaju nowotworu i możliwości jego leczenia. Niektóre
zmiany mogą być leczone zachowawczo lub wyłącznie obserwowane.
Leczenie chirurgiczne
Operację proponuje się pacjentom, jeżeli rodzaj nowotworu wskazuje,że największą skuteczność
leczenia można osiągnąć leczeniem operacyjnym lub w przypadkach z objawami silnego bólu,
deficytów neurologicznych, ale również złamań z istniejącym zagrożeniem lub z obecnością
deformacji kręgosłupa. Charakter leczenia operacyjnego może być jedynie paliatywny ograniczający się do zminimalizowania skutków choroby lub radykalny polegający na usunięciu
nowotworu wraz z nacieczonymi tkankami. Często leczenie operacyjne wiąże się z usunięciem
fragmentu kręgosłupa, co wiąże się z koniecznością rekonstrukcji i stabilizacji przy użyciu
implantów, do tego celu używamy śruby, pręty, protezy trzonów.
Chemioterapia
Chemioterapia może być stosowana jako jedyna metoda lub w kombinacji z innymi metodami
leczenia. Nie wszystkie nowotwory kręgosłupa dobrze reagują na chemioterapię.
Radioterapia
Radioterapia, czyli inaczej naświetlanie w zależności od rodzaju nowotworu i stopnia
zaawansowania metody może być stosowana jest jako jedyna metoda leczenia lub w kombinacji z
chirurgią i chemioterapią. Poza klasyczną radioterapią coraz częściej, ze względu na poprawę
dostępności stosuje się metody precyzyjnego naświetlania zmian nowotworowych Cyber Knife.
W niektórych przypadkach stosuje się wyłącznie leczenie objawowe, przeciwbólowe.
Duży postęp w technice chirurgicznej i technologii implantów spowodował,że obecnie wskazania
do leczenia chirurgicznego nowotworów kręgosłupa i kanału kręgowego istotnie się poszerzyły
przynosząc również poprawę wyników i bezpieczeństwa leczenia.

Pacjent MF przedoperacyjne badanie MR i TK pacjenta ze szpiczakiem plazomocytowym widoczne wielopoziomowe z łamania patologicze z uciskiem rdzenia kr ęgowego

Pacjent MF przedoperacyjne badanie MR i TK pacjenta ze szpiczakiem plazomocytowym widoczne wielopoziomowe z łamania patologicze z uciskiem rdzenia kręgowego

Pacjent MF operacja- wielopoziomowa stabilizacja transpedikularna z augmentacj ą cementem, odbarczenie (usuni ęcie ucisku) na poziomach z łama ń.

Pacjent MF operacja- wielopoziomowa stabilizacja transpedikularna z augmentacj ą cementem, odbarczenie (usuni ęcie ucisku) na poziomach z łama ń.

Pacjent MF pooperacyjne badanie RTG (6 miesi ęcy po) dobry efekt kliniczny i radiologiczny

Pacjent RM przedoperacyjne badania MR i TK pacjenta z guzem przerzutowym naciekaj ącym trzon C6, C7 i Th1 oraz okoliczne tkanki mi ękkie.

Pacjent RM przedoperacyjne badania MR i TK pacjenta z guzem przerzutowym naciekaj ącym trzon C6, C7 i Th1 oraz okoliczne tkanki mi ękkie.

Pacjent RM przedoperacyjne badania MR i TK pacjenta z guzem przerzutowym naciekaj ącym trzon C6, C7 i Th1 oraz okoliczne tkanki mi ękkie.

Pacjent RM przedoperacyjne badania MR i TK pacjenta z guzem przerzutowym naciekaj ącym trzon C6, C7 i Th1 oraz okoliczne tkanki mi ękkie.

Pacjent RM zdj ęcie śródoperacyjne (dost ęp przedni), po radykalnym usuni ęciu nowotworu wida ć odbarczony rdze ń kr ęgowy i korzenie nerwowe

Pacjent RM zdj ęcie RTG pooperacyjne po usuni ęciu w ca ło ści kr ęgów C6, C7 i Th1 (spondylowertebrektomia) ze stabilizacj ą przedni ą i tyln ą.

Pacjentka SA, przedoperacyjne badanie MR uwidoczni ło naciek nowotworowy o charakterze przerzutowym w kregos łupie piersiowym na poziomie Th3, z uciskiem rdzenia kr ęgowego

Pacjentka SA, przedoperacyjne badanie MR uwidoczni ło naciek nowotworowy o charakterze przerzutowym w kregos łupie piersiowym na poziomie Th3, z uciskiem rdzenia kr ęgowego

Pacjentka SA badanie pooperacyjne po radykalnym usuni ęciu zmian nowotworowych, rekonstrukcja z zastosowaniem protezy trzonu i stabilizacji transpedikularnej.

Mariusz Głowacki - ZnanyLekarz.pl