Korekcja deformacji kręgosłupa

Pod pojęciem deformacji głównie w powszechnej świadomości funkcjonuje skolioza, czyli boczne skrzywienie kręgosłupa. Problem nieprawidłowej geometrii kręgosłupa jest dużo bardziej złożony i wielopłaszczyznowy. Dotyczy sporej części populacji, jednak niewielki procent wymaga interwencji chirurgicznej. Istnieje kilka różnych podziałów skolioz w zależności od kąta skrzywienia, możliwości korekcji, lokalizacji oraz przyczyny. Ze względu na przyczynę (etiologię) wg. Cobb’a […]

Badanie RTG w projekcji przednio tylnej po lewej pooperacyjne po prawej przed- widoczny dobry efekt chirurgicznej korekcji bocznego skrzywienia kr ęgos łupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kr ęgos łupa w odcinku l ęd źwiowym

Badanie RTG w projekcji przednio tylnej po lewej pooperacyjne po prawej przed- widoczny dobry efekt chirurgicznej korekcji bocznego skrzywienia kr ęgos łupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kr ęgos łupa w odcinku l ęd źwiowym

Badanie RTG w projekcji bocznej- po lewej przedoperacyjne po prawej pooperacyjne widoczna korekcja nieprawid łowego k ąta lordozy po zabiegu o ok. 11 stopni

Badanie RTG w projekcji bocznej- po lewej przedoperacyjne po prawej pooperacyjne widoczna korekcja nieprawid łowego k ąta lordozy po zabiegu o ok. 11 stopni

Badanie RTG tego samego pacjenta w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- a po prawej pooperacyjne, widoczna korekcja bocznego skrzywienia kr ęgos łupa.

Badanie RTG tego samego pacjenta w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- a po prawej pooperacyjne, widoczna korekcja bocznego skrzywienia kr ęgos łupa.

Badanie RTG w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- po prawej pooperacyjne przedstawiaj ące dobry efekt chirurgicznej korekcji idiopatycznej skoliozy osoby doros łej.

Badanie RTG w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- po prawej pooperacyjne przedstawiaj ące dobry efekt chirurgicznej korekcji idiopatycznej skoliozy osoby doros łej.

Badanie RTG w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- po prawej pooperacyjne przedstawiaj ące dobry efekt chirurgicznej korekcji skoliozy w przebiegu choroby zwyrodnieniowej w odcinku l ęd źwiowym kr ęgos łupa

Badanie RTG w projekcji przednio-tylnej (AP) po lewej przed- po prawej pooperacyjne przedstawiaj ące dobry efekt chirurgicznej korekcji skoliozy w przebiegu choroby zwyrodnieniowej w odcinku l ęd źwiowym kr ęgos łupa

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

Choroba polegająca na zniekształceniu i uszkodzeniu kręgów, krążków międzykręgowych oraz stawów kręgosłupa. Najczęściej zwyrodnienie kręgosłupa dotyczy odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Związane z tym schorzeniem popularne pojęcia to: dyskopatia, lumbago , rwa kulszowa lub ramienna, zapalenie korzonków. Dolegliwości są zale żne od charakteru zmian i lokalizacji patologii. Wśród objawów dominują bóle pleców oraz objawy korzeniowe […]

dr Mariusz Głowacki

Nowotwory kręgosłupa i rdzenia kręgowego

Nowotwór kręgosłupa to nieprawidłowy rozrost tkanek tworzących kręgosłup. Mogą być pierwotne i przerzutowe. -Pierwotne powstają w kręgu lub w tkance łącznej kanału kręgowego – Przerzutowe przenoszą się do kręgosłupa z nowotworów w innych okolicach ciała. Guzy kręgosłupa mogą uszkodzić rdzeń kręgowy przez ucisk lub infiltrację, ale nie rosną w samym rdzeniu kręgowym. W przeciwieństwie do […]

Pacjent MF przedoperacyjne badanie MR i TK pacjenta ze szpiczakiem plazomocytowym widoczne wielopoziomowe z łamania patologicze z uciskiem rdzenia kr ęgowego

Pacjent MF przedoperacyjne badanie MR i TK pacjenta ze szpiczakiem plazomocytowym widoczne wielopoziomowe z łamania patologicze z uciskiem rdzenia kręgowego

Pacjent MF operacja- wielopoziomowa stabilizacja transpedikularna z augmentacj ą cementem, odbarczenie (usuni ęcie ucisku) na poziomach z łama ń.

Pacjent MF operacja- wielopoziomowa stabilizacja transpedikularna z augmentacj ą cementem, odbarczenie (usuni ęcie ucisku) na poziomach z łama ń.

Pacjent MF pooperacyjne badanie RTG (6 miesi ęcy po) dobry efekt kliniczny i radiologiczny

Pacjent RM przedoperacyjne badania MR i TK pacjenta z guzem przerzutowym naciekaj ącym trzon C6, C7 i Th1 oraz okoliczne tkanki mi ękkie.

Pacjent RM przedoperacyjne badania MR i TK pacjenta z guzem przerzutowym naciekaj ącym trzon C6, C7 i Th1 oraz okoliczne tkanki mi ękkie.

Pacjent RM przedoperacyjne badania MR i TK pacjenta z guzem przerzutowym naciekaj ącym trzon C6, C7 i Th1 oraz okoliczne tkanki mi ękkie.

Pacjent RM przedoperacyjne badania MR i TK pacjenta z guzem przerzutowym naciekaj ącym trzon C6, C7 i Th1 oraz okoliczne tkanki mi ękkie.

Pacjent RM zdj ęcie śródoperacyjne (dost ęp przedni), po radykalnym usuni ęciu nowotworu wida ć odbarczony rdze ń kr ęgowy i korzenie nerwowe

Pacjent RM zdj ęcie RTG pooperacyjne po usuni ęciu w ca ło ści kr ęgów C6, C7 i Th1 (spondylowertebrektomia) ze stabilizacj ą przedni ą i tyln ą.

Pacjentka SA, przedoperacyjne badanie MR uwidoczni ło naciek nowotworowy o charakterze przerzutowym w kregos łupie piersiowym na poziomie Th3, z uciskiem rdzenia kr ęgowego

Pacjentka SA, przedoperacyjne badanie MR uwidoczni ło naciek nowotworowy o charakterze przerzutowym w kregos łupie piersiowym na poziomie Th3, z uciskiem rdzenia kr ęgowego

Pacjentka SA badanie pooperacyjne po radykalnym usuni ęciu zmian nowotworowych, rekonstrukcja z zastosowaniem protezy trzonu i stabilizacji transpedikularnej.

Urazy kręgosłupa w tym z łamania osteoporotyczne

Uraz kręgos łupa mo że dotyczy ć ró żnych odcinków oraz ró żnych struktury anatomicznych takich jak: ko ści, dyski, wi ęzad ła czy te ż stawy mi ędzykręgowe. Niefizjologiczne si ły dzia łaj ące na kręgos łup mog ą powodowa ć niestabilno ś ć w zakresie struktur kostnych, dyskowo-wi ęzad łowych z podwichni ęciami […]

Badanie RTG z operacji wybuchowego z łamania kręgu L3. Zastosowano dostęp prze usuwaj ąc zniszczony trzon kręgu i wprowadzaj ąc tytanow ą protez ę z dodatkow ą stab p łytą. W drugim etapie z dostępu tylnego przezskórna stabilizacja transpedikularna

Badanie RTG po leczeniu operacyjnym z łamania kompresyjnego trzonu Th12 w przebiegu osteoporozy. Zastosowano stabilizacj ę transpedikularn ą z augmentacj ą cementem.

Obraz RTG po leczeniu operacyjnym wielopoziomowych z łama ń w odcinku piersiowym kr ęgos łupa w wyniku upadku z du żej wysoko ści. Stabilizacja transpedikularna z dost ępu tylnego i w drugim etapie cze ściowe usuni ęcie zniszczonego trzonu z dost ępu przedniego- stabilizacja fragment w łasnej ko ści pobranej z żebra

Obraz RTG po leczeniu operacyjnym wielopoziomowych z łama ń w odcinku piersiowym kr ęgos łupa w wyniku upadku z du żej wysoko ści. Stabilizacja transpedikularna z dost ępu tylnego i w drugim etapie cze ściowe usuni ęcie zniszczonego trzonu z dost ępu przedniego- stabilizacja fragment w łasnej ko ści pobranej z żebra

Obraz RTG po lewej widoczne z łamanie kompresyjne kr ęgu w przebiegu osteoporozy, po prawej obraz po zabiegu wertebroplastyki.

Obraz RTG po lewej widoczne z łamanie kompresyjne kr ęgu w przebiegu osteoporozy, po prawej obraz po zabiegu wertebroplastyki.

Obraz RTG z przebiegu zabiegu kyfoplastyki- przezskórnego odtworzenia kszta łtu z łamanego kompresyjnie trzonu

Obraz RTG z przebiegu zabiegu kyfoplastyki- przezskórnego odtworzenia kszta łtu z łamanego kompresyjnie trzonu

Obraz RTG z przebiegu zabiegu kyfoplastyki- przezskórnego odtworzenia kszta łtu z łamanego kompresyjnie trzonu

Obraz RTG z przebiegu zabiegu kyfoplastyki- przezskórnego odtworzenia kszta łtu z łamanego kompresyjnie trzonu

Obraz RTG pooperacyjny prezentowanej powy żej pacjentki - widoczna korekcja patologicznej krzywizny kr ęgos łupa z koniecznym przed łu żeniem stabilizacji.

Obraz RTG pooperacyjny prezentowanej powy żej pacjentki - widoczna korekcja patologicznej krzywizny kr ęgos łupa z koniecznym przed łu żeniem stabilizacji.

Endoskopowe usunięcie dysku lędźwiowego

Do zabiegu kwalifikowani s ą pacjencji z objawową dyskopatią lędźwiową (przepukliną jądra miażdżystego). Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym, przez niewielkie nacięcie skórne wprowadza si ę pod kontrolą rtg endoskop(kamerę) a następnie przy pomocy specjalistycznych mikronarzędzi usuwany jest wypadnięty fragment dysku oraz odbarczane są uciśnięte struktury nerwowe. Pacjent może opuścić szpital nawet w kilka godzin […]

Dr Mariusz Głowacki w trakcie zabiegu endoskopowego usunięcia przepukliny jądra miażdżystego

Rana po wykonanym zabiegu endoskopowym

Minimalnie inwazyjna przezskórna stabilizacja kręgosłupa

Stabilizacja kręgosłupa, inaczej spondylodeza, jest procedurą chirurgiczną polegającą na zespoleniu sąsiednich kręgów za pomoc ą implantów tak, aby doszło do zrostu kostnego. Stabilizacja kręgosłupa w leczeniu choroby zwyrodnieniowej ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych. Stabilizację kręgosłupa stosuje się w także w leczeniu wielu innych schorzeń, jak kręgozmyk, urazy kręgosłupa oraz zmiany nowotworowe. Stosowane powszechnie metody […]

Zabieg minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej i mi ędzytrzonowej TLIF w chorobie zwyrodnieniowej dysku na poziomie L5/S1

Zabieg minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej i mi ędzytrzonowej TLIF w chorobie zwyrodnieniowej dysku na poziomie L5/S1

Zabieg minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej z łamania po urazie kręgos łupa

Zabieg minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej z łamania po urazie kręgos łupa

Zabieg minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej z łamania po urazie kręgos łupa

Zabieg minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej z łamania po urazie kręgos łupa

Badanie RTG po zabiegu przezskórnej minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej i przezstawowej w leczeniu dyskopatii l ęd źwiowej.

Badanie RTG po zabiegu przezskórnej minimalnie inwazyjnej stabilizacji transpedikularnej i przezstawowej w leczeniu dyskopatii l ęd źwiowej.

Najnowsza metoda minimalnie inwazyjnego leczenia złamań kompresyjnych kręgosłupa

Jako jeden z pierwszych w Polsce zastosowałem najnowszą metodę minimalnie inwazyjnego leczenia złamań kompresyjnych kręgosłupa. Jest to metoda 3 generacji (wcześniejsze to balonowa kyfoplastyka i wewnątrztrzonowe stenty), która pozwala na anatomiczne odtworzenie kształtu kręgosłupa po z łamaniu, zniesienie dolegliwości bólowych i powrót do sprawności w stosunkowo krótkim czasie.     System polega na przezskórnym dostępie […]

dr Mariusz Głowacki

Minimalnie Inwazyjna Chirurgia Kręgosłupa (MISS)

Wprowadzenie minimalnie inwazyjnych technik w chirurgii kręgosłupa oznacza konkretne korzyści dla pacjenta oraz mniejsze ryzyko powikłań okołooperacyjnych: lepszy efekt kosmetyczny (mniejsze blizny), mniejsze uszkodzenie mięśni przykręgosłupowych, mniejsza utrata krwi, mniejsze ryzyko infekcji, krótsza hospitalizacja (1-3dni), szybsza rehabilitacja, szybszy powrót do pracy i do różnych form aktywności.

dr Mariusz Głowacki

Chirurgia podstawy czaszki – leczenie schorzeń zlokalizowanych na podstawie czaszki

Neurochirurgia jest specjalnością medyczną, która zajmuje się leczeniem i diagnostyką schorzeń układu nerwowego- mózgowia, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych oraz schorzeń naczyń krwionośnych unaczyniających mózg i rdzeń kręgowy. Ponadto neurochirurgia zajmuje się w pełnym zakresie leczeniem chorób kręgosłupa.

dr Mariusz Głowacki

Neurochirurgia naczyniowa – leczenie mikrochirurgiczne i wewnątrznaczyniowe chorób naczyń mózgowych i rdzenia kręgowego

Neurochirurgia jest specjalnością medyczną, która zajmuje się leczeniem i diagnostyką schorzeń układu nerwowego- mózgowia, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych oraz schorzeń naczyń krwionośnych unaczyniających mózg i rdzeń kręgowy. Ponadto neurochirurgia zajmuje się w pełnym zakresie leczeniem chorób kręgosłupa.

dr Mariusz Głowacki

Neurotraumatologia – leczenie urazów czaszkowo-mózgowych

Neurochirurgia jest specjalnością medyczną, która zajmuje się leczeniem i diagnostyką schorzeń układu nerwowego- mózgowia, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych oraz schorzeń naczyń krwionośnych unaczyniających mózg i rdzeń kręgowy. Ponadto neurochirurgia zajmuje się w pełnym zakresie leczeniem chorób kręgosłupa.

dr Mariusz Głowacki

Neurochirurgia onkologiczna – leczenie różnego typu nowotworów układu nerwowego

Neurochirurgia jest specjalnością medyczną, która zajmuje się leczeniem i diagnostyką schorzeń układu nerwowego- mózgowia, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych oraz schorzeń naczyń krwionośnych unaczyniających mózg i rdzeń kręgowy. Ponadto neurochirurgia zajmuje się w pełnym zakresie leczeniem chorób kręgosłupa.

dr Mariusz Głowacki
Mariusz Głowacki - ZnanyLekarz.pl